Een {Grafisch} Ontwerp Onderzoek

Eind augustus 2018 heb ik mijn onderzoek afgerond voor de master Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Samen met CMD studenten is een educatieve tool ontwikkeld ter introductie in het grafisch ontwerpproces. De rapportage is te vinden op de onderzoekspagina van academie Minerva en als PDF in zijn geheel hier te downloaden.

“Neither language,
nor design, can be self taught.”

(Kim, 2016)

Samenvatting

Deze rapportage betreft het onderzoek naar de ontwikkeling van een educatieve tool die studenten van CMD Leeuwarden moet laten kennismaken met de fases en facetten van het grafisch ontwerpproces.  Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een projectgroep uit de minor Branding Advertising Design, die samen met mij heeft gekeken naar oplossingen om de hiaat in kennis en vaardigheden op dit gebied te dichten. Het onderzoek kende twee lijnen: enerzijds heb ik het probleem verkend aan de hand van literatuur, interviews met experts en observaties van de projectgroep, parallel hieraan hebben de studenten zelf ook interviews en enquêtes afgenomen en zijn hun bevindingen meegenomen in de conclusies.

Volgens de design thinking methodiek is gewerkt in meerdere iteraties en is een aantal prototypes ontwikkeld, waaronder een aantal spellen, een infographic en een website. De werking van deze prototypes en de functionaliteit ervan is getest met behulp van twee focusgroepen en op video geregistreerd. De resultaten laten zien dat er binnen het vraaggestuurde onderwijsconcept van CMD Leeuwarden behoefte is naar extra vormen binnen het hybride leren, en dat een spel waarbij studenten op informele wijze kennis maken met grafische ontwerpelementen en -principes een geschikte manier kan zijn om de kennishiaat te herkennen en studenten op basis daarvan leerdoelen te laten formuleren.

Trefwoorden: grafisch ontwerpen, educatie, spel, design thinking, high impact learning.

Abstract

This thesis describes the research and development of an educational tool intended to introduce students of CMD Leeuwarden to the graphic design process and its phases and facets. The research was conducted with the help of a student project group from the CMD minor Branding Advertising Design. Together we looked into solutions to fill the gap in knowledge and skills in this specific domain. This study had a double path: on the one hand I explored the problem through literature, interviews with experts and observations of the project group, simultaneously the students conducted their own research and their findings were included in the conclusions.

Following the design thinking model, the process cycled through several iterations which resulted in multiple prototypes, such as educational games, infographics and a website. The prototypes have been tested using two focus groups and captured on video. The results show that within the demand-driven educational concept of CMD Leeuwarden there is need for extra methods within hybrid learning, and a game which introduces students in an informal way to graphic design elements and principles could be a good way to help students to formulate their own learning goals.

Keywords: graphic design, education, game, design thinking, high impact learning